Cookie och integritetspolicy

COOKIES

Cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara i webbplatsbesökarens dator. Genom att cookies innehåll i allmänhet skickas tillbaka med varje förfrågan till webbplatsen i fråga är det möjligt för servern att hålla reda på besökarens preferenser eller identitet (i den mån den är känd). Syftet kan vara att användaren inte ska behöva logga in på nytt eller ange språkval och andra inställningar för varje besök, att följa med hur webbplatsen används eller att användaren ska få individualiserad reklam baserad på tidigare sökningar och köp.

På denna webbplats används cookies för att spara information om senaste besöket för att kunna filtrera ut uppdaterad information. Cookies används också för statistikanalys.

För att läsa vilka Cookies som används presenteras detta under visa detaljer när ni besöker vår hemsida. Där kan ni även godkänna alla Cookies.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Om ni önskar att er webbläsare inte skall använda sig av cookies kan detta förhindras. Proceduren för att göra detta varierar mellan olika webbläsare. Om ni inte på egen hand kan stänga av denna funktion bör webbläsares hjälpavsnitt kunna informera er om hur ni genomför detta.

 

INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy förklarar bland annat vilka av era personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem, hur vi samlar in dem, på vilken laglig grund vi stödjer behandlingen och hur länge vi sparar uppgifterna. Informationen beskriver också vilka rättigheter ni har när det gäller era personuppgifter och vart ni vänder er om ni har frågor om hur vi behandlar era personuppgifter.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Ytterst ansvarig för hanteringen av personuppgifter som förekommer i kontakter med kunder och andra intressenter är Ahlan utbildning och konsult AB, org nr: 559000-3777.

 

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, bild, IP-adress, köphistorik etcetera. En behandling av personuppgifter är allt som görs med dem, exempelvis insamling, bearbetning, ändring, lagring, läsning, utlämning, avidentifiering eller radering.

 

VARFÖR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER?

Kundkontakter potentiella och befintliga kunder

I syftet att utveckla och bibehålla affärsrelationen med nya och befintliga kunder behandlas personuppgifter såsom för- och efternamn, e-postadress, adress, telefonnummer, yrkestitel, korrespondens mellan oss, teknisk information om hur ni har interagerat via e-post och webb samt IP-adress och webbläsarinställningar. Syftet kan också vara att marknadsföra våra produkter och tjänster som tillhandahålls eller marknadsförs av våra samarbetspartners.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt behov av att kunna utveckla och bibehålla affärsrelationer med nya och befintliga kunder. Vi behandlar personuppgifterna med stöd av en intresseavvägning och vårt berättigade intresse av att upprätthålla en affärsrelation med er och kommunicera med er. Vill ni veta mer om hur vi gjort denna intresseavvägning kan ni kontakta oss.

Personuppgifterna bevaras så länge affärsrelationen varar men personuppgifter som inte längre är aktuella raderas frekvent eller vid uppgift om att ni inte önskar att bli kontaktad eller annars vill att era uppgifter raderas.

 

Kunduppdrag

I syfte att utföra uppdrag åt företag, myndigheter eller ideella föreningar och hantera överenskommet kunduppdrag behandlas personuppgifter såsom för- och efternamn, e-postadress, adress, telefonnummer, yrkestitel, korrespondens mellan oss, teknisk information om hur ni har interagerat via e-post och webb samt IP-adress och webbläsarinställningar.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt behov av att kunna genomföra avtalat uppdrag, hantera kundförhållandet och förbättra kunderbjudandet. Vi behandlar personuppgifterna med stöd av avtal som laglig grund.

Personuppgifterna lagras så länge affärsrelationen varar men personuppgifter som inte längre är aktuella raderas frekvent eller vid uppgift om att ni inte önskar att bli kontaktad eller annars vill att era uppgifter raderas. Vissa personuppgifter lagras längre om de behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka rättsliga intressen.

 

Webbutik

Vi behandlar personuppgifter i syfte att sälja produkter i webbutiken https://www.ahlanacademy.se/, exempelvis för att administrera beställningar och leveranser och hantera reklamations- och garantiärenden i vår kundtjänst. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka er köpet. De personuppgifter som behandlas är namn och personnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress samt köpinformation, exempelvis beställda produkter och ordersumma. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt behov av att kunna genomföra avtalat köp, hantera kundförhållandet och förbättra kunderbjudandet.

Vi behandlar personuppgifterna med stöd av avtal som laglig grund. Personuppgifterna bevaras tills köpet har genomförts, inklusive leverans och betalning, och för en tid om 36 månader därefter i syfte att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden. Vissa personuppgifter lagras längre om de behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka rättsliga intressen.

 

Hantera kundärenden

Vi behandlar personuppgifter i syfte att hantera kundärenden, exempelvis för att kommunicera med er och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst eller i andra digitala kanaler (inklusive sociala medier) och utreda klagomål- och supportärenden.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt behov av att kunna hjälpa till i olika frågeställningar och hantera kundtjänstärenden. Vi behandlar personuppgifterna med stöd av en intresseavvägning och vårt berättigade intresse av att hjälpa er och kommunicera med er. Vill ni veta mer om hur vi gjort denna intresseavvägning kan ni kontakta oss.

De personuppgifter som behandlas är namn, organisationsnummer, e-postadress och telefonnummer, korrespondens med er och köpinformation, exempelvis uppgift om köptidpunkt, artikelnummer och klagomålet eller ärendet i sig. Personuppgifterna bevaras under ärendehanteringstiden och för en tid om 12 månader och därefter för att kunna svara på ärendet ifall det dyker upp följdfrågor från kund om hur ärendet hanterades. 

 

Webbplatsen

Vi använder personuppgifter för att bedriva vår verksamhet och leverera de produkter och tjänster vi tillhandahåller. Vi använder även informationen för att skapa en bättre upplevelse vid besök av hemsidan, samt för att informera er om våra produkter. Dessutom använder vi personuppgifter för marknadsföringsaktiviteter och för att visa mer relevanta annonser om våra produkter.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att tillhandahålla information och tjänster på vår hemsida. De personuppgifter som behandlas är information om hur ni interagerar med oss, till exempel hur ni använder våra tjänster, svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur ni når och lämnade tjänsten, enhetsinformation, till exempel IP-adress, webbläsarinställningar, operativsystem, plattform och skärmupplösning, nationella inställningar och språkinställningar. Personuppgifterna bevaras från insamlandet och en tid om 36 månader därefter.

 

Utveckla och förbättra produkter

Vi behandlar personuppgifter i syfte att förbättra våra produkter. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att tillhandahålla felfria produkter. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, exempelvis namn och köpinformation, exempelvis uppgift om köptidpunkt, artikelnummer och ärendet i sig. Vi behandlar personuppgifterna med stöd av en intresseavvägning och vårt berättigade intresse av att förbättra och utveckla våra produkter. Vill ni veta mer om hur vi gjort denna intresseavvägning kan ni kontakta oss.

 

Hantera sociala medier

När ni interagerar med oss i sociala medier såsom, Linkedin, Facebook och Instagram kan vi komma att behandla era personuppgifter såsom namn, profilbild och andra personuppgifter som ni väljer att ange i chatt, kommentarsfält eller direktmeddelanden. Vi använder oss av sociala medier för i huvudsak journalistiska ändamål, det vill säga att informera, utöva kritik och väcka debatt i samhällsfrågor som har betydelse för allmänheten.

 

Hantera rättsliga anspråk

Vi kan komma att behandla personuppgifter om er i samband med handläggning av rättsliga anspråk, som ni, personligen eller för ett företag, riktar mot Ahlan utbildning och konsult AB. Behandlingen sker då i syfte att utreda och ta ställning till ert krav. Behandlingen är nödvändig för fullgörandet av avtalet om kunduppdrag eller köp av produkter. Omvänt kan personuppgifter komma att behandlas i syfte att handlägga rättsliga anspråk som Ahlan utbildning och konsult AB kan ha på en person eller ett företag. Den behandlingen är nödvändig för det berättigade intresset att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

 

Hantering av bokföring och skatter

I syfte att hantera ekonomiska transaktioner i bokföring och redovisning exempelvis administrera fakturor, betalningar och redovisa skatter behandlas personuppgifter såsom för- och efternamn, e-postadress, adress, telefonnummer, personnummer, organisationsnummer och faktureringsuppgifter.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra krav enligt bokföringslagen och mervärdesskattelagen. Vi behandlar personuppgifterna med stöd av rättslig förpliktelse.

Personuppgifterna lagras uppgifterna i 7 år efter det att underlaget skapades eller så länge som bokföringsskyldighet föreligger i övrigt.

 

HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTERNA?

Vi tar emot vissa personuppgifter direkt från er, exempelvis när ni skapar ett konto, köper en produkt eller kontaktar oss för kundservice. Vi samlar också in en del personuppgifter genom att registrera hur ni interagerar med vår hemsida, exempelvis genom användning av teknik som cookies. 

Ibland samlar vi även in personuppgifter från tredje part. Exempel på tredjepartskällor, som kan variera över tid, är leverantörer av betalningstransaktioner samt partners vi samarbetar med för att arrangera event.

 

MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER OCH DELADE PERSONUPPGIFTER?

Vi kommer inte att sälja eller hyra ut era personuppgifter till andra företag. Vi kan dock komma att överföra till eller dela era personuppgifter med utvalda mottagare om det är nödvändigt för ändamålet, exempelvis för att tillhandahålla en produkt eller tjänst som ni har begärt. 

Vi delar era personuppgifter med leverantörer eller underleverantörer för att fullgöra avtal gentemot er och för andra syften som framgår av denna integritetspolicy. Vi kan också komma att dela era personuppgifter med företag som hjälper oss med marknadsföring och IT-tjänster. När ni tillhandahåller personuppgifter för ett köp delar vi dessa med banker och andra leverantörer av betalningstransaktioner och finansiella tjänster. Vi anlitar även företag som behöver tillgång till personuppgifter för att kunna tillhandahålla leverans av produkter. Vi kan likaså komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Vi överför även era personuppgifter till företag eller myndigheter som är självständigt personuppgiftsansvariga, det vill säga själva bestämmer ändamålet och medlen för behandlingen av personuppgifterna. När era personuppgifter delas med ett företag eller myndigheter som är självständigt personuppgiftsansvariga gäller deras integritetspolicy. 

Vid anlitandet av personuppgiftsbiträden ska de följa våra krav på säkerhet i form av tekniska och organisatoriska åtgärder i samband med behandlingen och är inte tillåtna att använda personuppgifterna för andra ändamål.

 

ERA RÄTTIGHETER

Om ni vill veta om era personuppgifter behandlas och var och hur har ni rätt att få ett så kallat registerutdrag. Det innehåller bland annat en beskrivning av ändamål och laglig grund med behandlingarna och vilka kategorier av personuppgifter det rör sig om.

Om ni tycker att era personuppgifter behandlats på ett felaktigt sätt eller att de behöver kompletteras har ni rätt att begära att de rättas.

Om ni inte vill att era personuppgifter ska fortsätta att behandlas har ni rätt att begära att de raderas om det är möjligt i förhållande till vårt ändamål med behandlingen, de lagregler vi är skyldiga att följa och de avtal som vi eller vår kund ingått med er.

Om ni gett ett samtycke till behandling har ni alltid rätt att återkalla samtycket. Då kommer vi radera personuppgifterna som omfattas av samtycket.

Om ni vill invända mot behandling beträffande marknadsföring eller om ni har personliga skäl till att inte vilja få uppgifterna behandlade undersöks om de kan raderas.

Om ni har synpunkter på behandlingen av era personuppgifter har ni rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Vi hoppas att ni hör av er till oss först, så att vi får en chans att försöka rätta till eventuella problem.

Läs mer om era rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats: www.imy.se.

 

HUR KOMMER NI ÅT ATT KONTROLLERA ERA PERSONUPPGIFTER?

Ni kan få tillgång till alla era personuppgifter som samlas in av Ahlan utbildning och konsult AB med webbutik https://www.ahlanacademy.se/ genom att kontakta oss på telefon eller den adress som finns i avsnittet kontakta oss nedan. Vi svarar på förfrågningar om åtkomst eller borttagning av era personuppgifter inom 10 dagar. Ni som har ett konto kan även granska och ändra många av de personuppgifter ni lämnat till oss direkt i ert konto på vår hemsida.

 

KONTAKTA OSS

Ahlan utbildning och konsult AB, registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer: 559000-3777, med adressen Magasinsgatan 7, 903 27 Umeå, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av era personuppgifter. Vi följer GDPR och svensk dataskyddslagstiftning. Kommentarer eller frågor angående denna integritetspolicy eller frågor angående behandling av dina personuppgifter kan skickas till:

 

Ahlan utbildning och konsult AB

Att: CEO Omar Ahmed

Magasinsgatan 7, 903 27 Umeå

Mail: info@ahlanacademy.se

Telefon: +46 (0) 7272384300

 

 

Version 2.0, reviderad 2023-01-20.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå